Innskuddspensjon

Bedrifter med mer enn én ansatt er pålagt å spare til pensjon for sine ansatte. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode, samt et konkurransefortrinn for å tiltrekke seg de beste jobbkandidatene.

Pensjon fra første krone

Lovendring fra 1.januar 2022
Forslaget om innføring av pensjon fra første krone fra 2023 fikk et klart flertall ved forrige stortingsperiode. Endringen er nå fremskyndet, og innført allerede fra 1. januar 2022.
Det er lagt opp til en overgangsperiode på et halvt år, og arbeidsgivere plikter å gjennomføre endringene fra nyttår frem til 1. juli.

Benytt Bedriftsdialogen!
Lovendringen vil gi de ansatte muligheter for høyere pensjon. Samtidig påvirkes pensjonskostnadene for mange arbeidsgivere. Dersom bedriften ønsker det, kan endringene gjøres i Bedriftsdialogen. Velg endre innskuddsplan under meny, og si ja til innskudd fra første krone.

Klikk her for å logge inn i Bedriftsdialogen.

For mer informasjon, besøk Nordea Liv sin nettside

Hva er innskuddspensjon?

Bedriften betaler inn en bestemt sum hvert år til de ansattes pensjonskonto. Dette utgjør pensjonssparingen, og dere kan velge sparing innenfor følgende sparesatser:

  • Inntil 7 prosent av lønn opptil 12 G
  • I tillegg kan dere spare inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G
  • Velg selv om sparingen skal starte fra første krone eller fra 1 G.

Minimum sparesats er lovbestemt til 2 % fra 1 G.

Innskuddspensjonen er levert av Nordea Liv.
 

Stadig viktigere som ansattgode


Å spare til pensjon for dine ansatte er kanskje det viktigste du gjør for dem. Gode pensjonsordninger er også et stadig viktigere ansattgode for å beholde dine beste folk, og for å være attraktiv når du skal ansatte nye.

Pengene du sparer investeres i investeringsprofiler. Ansatte kan selv velge hvilken investeringsprofil de ønsker, innenfor avtalen som bedriften har valgt.

Les mer om våre investeringsprofiler her

 

Innskuddsfrihet ved uførhet

Innskuddspensjonsavtalen har innskuddsfritak. Det betyr at du slipper å betale innskuddene hvis en ansatt blir ufør. Nordea Liv tar over sparingen, så lenge inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Graden av uførhet avgjør størrelsen på fritaket.

Dekningen gjelder så lenge medlemmet er ufør, og kan maksimalt vare til den ansatte er 67 år.

Gi uførepensjon som ekstra sikkerhet

Hvis du vil gi de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet kan du knytte tilleggsdekningen uførepensjon til avtalen.

Uførepensjon gir den ansatte ekstra sikkerhet

Tilleggsdekninger som uføre- og ektefellepensjon gir de ansatte og deres familier ekstra sikkerhet. Disse dekningene er frivillige, men kan være med på å knytte den ansatte tettere til bedriften. 

Uførepensjon utbetales til den ansatte ved uførhet og kan utgjøre inntil:

  • 3 prosent av lønn inntil 12 G
  • Tillegg på 66 prosent av lønn mellom 6 og 12 G
  • Tillegg på 25 prosent av G, begrenset til 6 prosent av lønn

Uførepensjon utbetales fra inntektsevnen til den ansatte er nedsatt med 20 prosent eller mer, og han eller hun har vært sykmeldt i 12 måneder eller mer. Utbetalingen opphører ved 67 år. Det er mulig å inkludere barnetillegg.

Mer om ulike investeringsprofiler.

Hva er Aktiva Bedrift
I Aktiva Bedrift investerer den ansatte i aktivt forvaltede fond. Det betyr at forvalterne jobber aktivt for å oppnå en høyest mulig avkastning i fondene. De følger markedet nøye. Målet er å oppnå høyest mulig avkastning over tid, ut fra fondets mandat og aksjeandel.

Den ansatte velge en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen vil være basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv. 

Aktiva Bedrift følger strenge krav til miljø, sosiale og forretningsmessige forhold. 
 
Hva er Nordea Liv Bærekraft Valutasikret?
Med Nordea Liv Bærekraft Valutasikret kan den ansatte samle pensjonsmidlene sine i selskaper som har ekstra høyt fokus på miljø, sosiale- og forretningsetiske forhold. 

Selskapene som inngår i Nordea Liv Bærekraft Valutasikret er ekstra dyktige på å håndtere risiko relatert til “Economic Social Governance” (ESG). Det betyr at disse selskapene  jobber aktivt for å forbedre miljø, menneskerettigheter, arbeidsvilkår og forretningsetikk. 

Den ansatte kan velge en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen vil være basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv. Nordea Liv Bærekraft Valutasikret investerer i aktivt forvaltede fond, og følger Nordeas markedssyn.
Hva er Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret
Med Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret velger den ansatte en aksjeandel på 10 %, 30 %, 50 %, 65 %, 80 % eller 100 %. Aksjeandelen er basert på den ansattes egen risikovilje og tidsperspektiv. 

Nordea Liv Indeksforvaltning Valutasikret er en investeringsprofil som investerer i indeksnære fond. Indeksfond vil tilsvare den generelle utviklingen i fondets referanseindeks uten aktiv oppfølging. Denne måten å forvalte fondet på gjøres ofte av maskiner og kalles også passiv forvaltning. 
Redusering av aksjeandel før pensjonsalder

Våre spesialtilpassede investeringsprofiler til pensjonssparing har automatisk nedtrapping av risiko fra den ansatte fyller 55 år. Nedtrappingen foregår over 15 år. Pengene plasseres da i mer forsiktige investeringer, der risikoen er lavere

 

Den ansatte kan selv velge en annen alder (fra 30 til 90 år) som startpunkt for nedtrapping. Uavhengig av startpunkt vil nedtrappingen foregå over 15 år.

Vil du vite mer?

Vi hjelper deg med pensjon og finner de riktige løsningen for deg og din bedrift.